องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0611562932
นายประกาย พ่อสียา
รองนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0659109058
นายยุทธศิลป์ แสนสุภา
รองนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0999103992
นายยุทธการ ศรีสุวงศ์
เลขานุการนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0661197779
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายกมล พ่ออามาตย์
ประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0981875861
นายพรศักดิ์ แสนสุภา
รองประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0860589652
นายสราวุธ รักษาพล
เลขานุการสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0819123451
นายเอกพล ตุนา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 1
โทร : 0828725708
นายจอมใจ วงษ์ดวงผา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 2
โทร : 0621793179
นายกมล พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 3
โทร : 0981875861
นายสดใส เมืองสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 4
โทร : 0933950126
นายจีระศักดิ์ รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 5
โทร : 0981823698
นายณัฐกิจ พ่อเพียโคตร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 6
โทร : 0621769389
นายฤทธิ์ พ่อโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0856427185
นายอนุวัฒน์ พ่อศรียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0950859501
นายโสภา พรหมวิชัย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0872198227
นางพรรณนิภา วงศ์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0903370524
นายพรศักดิ์ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0860589652
นางวัชรา วงษ์สาธิต
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0910575349
นายบุญทัย พรหมอินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0878566170
นายทวี สูงสุมาลย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0802303692
นางบุญเพ็ง เมืองสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0611385366
นายสราวุธ รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0819123451
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
โทร : 0969416351
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
โทร : 0969416351
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0992985909
นางจีรวรรณ ดอนลาดพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0910526859
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0649518736
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
account_box สำนักปลัด อบต.
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายนิยม สำรวมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ฉริญาภรณ์ พ่อสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญนภา พ่อสาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายธีรศักดิ์ แสนปุชุม
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวลลิตา พ่อสียา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกธีระวิทย์ กองแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสลิตตา อุดโท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวฉตราสิริ ธัญพลอามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุบรรณ สีวะสา
พนักงานขับรถยนต์
นายบรรเทิง แสนสุภา
คนสวน
นาย พิทักษ์ ธนกุล
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข)
นายธีรวัฒน์ ฝาระมี
พนักงานจ้างทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)
นางสาวเดือนเพ็ญ แสนสุภา
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน)
นายฉัตรชัย เฉลิมจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายประธาน ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นาง ปีใหม่ เนตรวงษ์
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
นางจีรวรรณ ดอนลาดพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวประพัดสร แสนสุภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาภรณ์ คำเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวดารารัตน์ แสนสุภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวโสภิญญา แสนสุภา
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี)
account_box กองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาววนิดา ฐิติเวชวรกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณัฐวุธ วงษ์สุขะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอาณัฐ สวนมาลา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปรีดี ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานไฟฟ้าสาธารณะ)
นายกฤษณะ สีมิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานทั่วไป)
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางศิริรัตนา พรหมรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สาคร ศรีสุพรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิจิตร ถือทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิราพร ไชยแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา พ่อสียา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกองศิลป์ พ่อคนตรง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจิราพร จันทร์นคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางประภาพร วังทะพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์เกษตร ต.พุ่มแก
ว่าง
ประธานศูนย์ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
รองประธาน ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
เลขานุการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
ว่าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
account_box กองทุน สปสช.อบต.พุ่มแก
นายยงชัย รักษาพล
ประธานกรรมการกองทุนฯ
นายเสรี หาญกล้า
ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
นายสุขสันต์ สินทา
ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
นายกมล พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นายสราวุธ รักษาพล
กรรมการกองทุนฯ
นายจอมใจ วงษ์ดวงผา
กรรมการกองทุนฯ
นายทวี สูงสุมาลย์
กรรมการกองทุนฯ
นางเนื้อทิพย์ ศรีอุดร
กรรมการกองทุนฯ
นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธ์
กรรมการกองทุนฯ
นางไพทูล แสนสุภา
กรรมการกองทุนฯ
นางนวลออ ฝาระมี
กรรมการกองทุนฯ
นายประการ พ่อกว้าง
คณะกรรมการกองทุนฯ
นายพยุงศักดิ์ ไชยราช
คณะกรรมการกองทุนฯ
นายเด่นศักดิ์ แสนสุภา
คณะกรรมการกองทุนฯ
นางบรรดิษ พ่อบาล
คณะกรรมการกองทุนฯ
นางพิสมัย พ่อสาร
คณะกรรมการกองทุนฯ
นางธัญพร อภัยโส
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ