องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0611562932
นายประกาย พ่อสียา
รองนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0659109058
นายยุทธศิลป์ แสนสุภา
รองนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0999103992
นายยุทธการ นราสภิทธิ์ธนกิติ์
เลขานุการนายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0661197779
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายกมล พ่ออามาตย์
ประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0981875861
นายพรศักดิ์ แสนสุภา
รองประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0860589652
นายสราวุธ รักษาพล
เลขานุการสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0819123451
นายเอกพล ตุนา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 1
โทร : 0828725708
นายจอมใจ วงษ์ดวงผา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 2
โทร : 0621793179
นายกมล พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 3
โทร : 0981875861
นายสดใส เมืองสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 4
โทร : 0933950126
นายจีระศักดิ์ รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 5
โทร : 0981823698
นายณัฐกิจ พ่อเพียโคตร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 6
โทร : 0621769389
นายฤทธิ์ พ่อโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0856427185
นายอนุวัฒน์ พ่อศรียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0950859501
นายโสภา พรหมวิชัย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0872198227
นางพรรณนิภา วงศ์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0903370524
นายพรศักดิ์ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0860589652
นางวัชรา วงษ์สาธิต
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0910575349
นายบุญทัย พรหมอินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0878566170
นายทวี สูงสุมาลย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0802303692
นางบุญเพ็ง เมืองสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0611385366
นายสราวุธ รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0819123451
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
โทร : 0969416351
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
โทร : 0969416351
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0992985909
นางจีรวรรณ ดอนลาดพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0910526859
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0649518736
account_box สำนักปลัด อบต.
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายนิยม สำรวมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ฉริญาภรณ์ พ่อสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกธีระวิทย์ กองแก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสลิตตา อุดโท
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.ลลิตา พ่อสียา
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นาย พิทักษ์ ธนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-
งานประชาสัมพันธ์
นายสุบรรณ สีวะสา
พนักงานขับรถยนต์
นายประธาน ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายฉัตรชัย เฉลิมจิตร
พนักงานขับรถยนต์
นายบรรเทิง แสนสุภา
คนสวน
นาง ปีใหม่ เนตรวงษ์
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
นางจีรวรรณ ดอนลาดพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวประพัดสร แสนสุภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาววะราลัย วงศ์สุขะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวดารารัตน์ แสนสุภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเศรษฐพงษ์ ปริเตสัง
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นายวิศวะ วิเศษวุธ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปรีดี ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานไฟฟ้าสาธารณะ)
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวจินตนา วงค์วิวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานธุรการ)
นายอาณัฐ สวนมาลา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายกฤษณะ สีมิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานทั่วไป)
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางศิริรัตนา พรหมรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สาคร ศรีสุพรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิจิตร ถือทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิราพร ไชยแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา พ่อสียา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกองศิลป์ พ่อคนตรง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจิราพร จันทร์นคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางประภาพร วังทะพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์เกษตร ต.พุ่มแก
นายยงยุทธ พ่อบาล
ประธานศูนย์ ศบกต.พุ่มแก
นายประดับ แสงศาลา
รองประธาน ศบกต.พุ่มแก
นายอิทธิพล เลิศพิชญ์เมธา
เลขานุการ ศบกต.พุ่มแก
นางธัญพร อภัยโส
ผู้ช่วยเลขานุการ ศบกต.พุ่มแก
นายเอกพล ตุนา
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายประยูร รัตนโคตร
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายขวัญมงคล พรหมดี
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายกมล พ่ออามาตย์
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายวิมานชวน พ่อคำไพ
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายพยุงศักดิ์ ไชยราช
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายกอย พ่อขันชาย
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายมิตรศิลป์ เมืองสุวรรณ
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายประการ พ่อกว้าง
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นางสาวบรรพวัล ไชยโย
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นางปรารถนา วงศ์คำหูม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายชืนตา วงศ์คะสุ่ม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายกระจัด เชื้อสาทุม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายสมร พันธา
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายทัยฮง พ่อสาร
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายเสมอ แสนสุภา
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายสลิด เมืองสุวรรณ
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นายก้าย พ่อขันชาย
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
นางอุษา วงค์คะสุ่ม
กรรมการ ศบกต.พุ่มแก
account_box กองทุน สปสช.อบต.พุ่มแก
นายยงยุทธ พ่อบาล
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุ่มแก
นายประศาสตร์ แสนสุภา
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
นายวิพล ปัญญาพ่อ
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ
นายขวัญมงคล พรหมดี
กรรมการกองทุนฯ
นางหวิน รักษาพล
กรรมการกองทุนฯ
นางมยุรา พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นายประการ พ่อกว้าง
กรรมการกองทุนฯ
นายเสมอ แสนสุภา
กรรมการกองทุนฯ
นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
กรรมการกองทุนฯ
นางประภาภัสร์ พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นางสวัสดี พ่อคนตรง
กรรมการกองทุนฯ
นางพูลศรี เพลียครบุรี
กรรมการกองทุนฯ