องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
check_circle ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะทางกายภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอนาแก ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแก ประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 37,712 ไร่ หรือ ประมาณ 60.34 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และภูเขาใช้เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกข้าวปลูกยางพารา และทำการเกษตร และมีสภาพอากาศร้อนในฤดูร้อน หนาวในฤดูหนาว มีฝนตกในฤดูฝน บางปีสภาพอากาศแห้งแล้ง อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มี 1,942 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 6,983 คน แยกเป็น ชาย 3,461 คน หญิง 3,522 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 118 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนธันวาคม 2562 ) จำนวนหมู่บ้านในเขตปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน คือ ม. 1 บ้านพุ่มแก ม. 2 บ้านพุ่มแก ม. 3 บ้านโพนดู่ ม. 4 บ้านหนองหอยใหญ่ ม. 5 บ้านนางเลิศ ม. 6 บ้านนางเลิศ ม. 7 บ้านตับเต่า ม. 8 บ้านโนนจันทร์ ม. 9 บ้านโคกสวัสดิ์ ม. 10 บ้านหนองกุง ม. 11 บ้านน้อยเจริญ ม. 12 บ้านนายาง ม. 13 บ้านโพนแพง ม. 14 บ้านหนองหอไตร ม. 15 บ้านตับเต่า ม. 16 บ้านนางเลิศ