องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
นางจีรวรรณ ดอนลาดพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวประพัดสร แสนสุภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวสลิตตา พ่อเพียโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาภรณ์ คำเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวดารารัตน์ แสนสุภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวโสภิญญา แสนสุภา
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี)