messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก โดยการนำของนายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ดำเนินการจัดทำโครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้านสมุนไพร ตลอดจนพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสานรักษา และต่อยอด” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน เด็กและเยาวชนต่อไป
ผู้โพส : admin