ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2ชั้น