ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามที่กำหนดคุณลักษณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง