ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง