ชื่อเรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย้นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง และ ตู่้ทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด)