ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์์โรงงาน เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง