ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อนมจืดชนิดกล่อง ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 2,160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง