ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12 V 180 Ah จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง