ชื่อเรื่อง : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายการจัดซื้อนี้