ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง