ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง