ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง