ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,132 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง