ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง