องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
picture_as_pdf อำนาจหน้าที่
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขถึง ฉ.๗ พ.ศ.๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขถึง ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๔๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1