messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
โทร : 0969416351
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
โทร : 0969416351
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0992985909
นางจีรวรรณ ดอนลาดพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0910526859
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0649518736
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา