messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วิสัยทัศน์“พุ่มแกน่าอยู่ ควบคู่การกีฬา ส่งเสริมยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” พันธกิจ ๑. การพัฒนาระบบคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ชุมชนเข้มแข็ง 6. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงชีพได้ 7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 8. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 9. อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11. ส่งเสริมการกีฬา วัตถุประสงค์ 1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 2. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 3. หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 4. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอ
รอปรับปรุง