องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56
account_box สำนักปลัด อบต.
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายนิยม สำรวมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนิยม สำรวมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ฉริญาภรณ์ พ่อสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
น.ส.ฉริญาภรณ์ พ่อสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกธีระวิทย์ กองแก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าสิบเอกธีระวิทย์ กองแก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายขจรเกียรติ ริ้วกระโทก
นิติกรปฏิบัติการ
นายขจรเกียรติ ริ้วกระโทก
นิติกรปฏิบัติการ
นางสลิตตา อุดโท
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นางสลิตตา อุดโท
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.ลลิตา พ่อสียา
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
น.ส.ลลิตา พ่อสียา
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นาย พิทักษ์ ธนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นาย พิทักษ์ ธนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-
งานประชาสัมพันธ์
-ว่าง-
งานประชาสัมพันธ์
นายสุบรรณ สีวะสา
พนักงานขับรถยนต์
นายสุบรรณ สีวะสา
พนักงานขับรถยนต์
นายฉัตรชัย เฉลิมจิตร
พนักงานขับรถยนต์
นายฉัตรชัย เฉลิมจิตร
พนักงานขับรถยนต์
นายประธาน ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประธาน ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบรรเทิง แสนสุภา
คนสวน
นายบรรเทิง แสนสุภา
คนสวน
นาง ปีใหม่ เนตรวงษ์
แม่บ้าน
นาง ปีใหม่ เนตรวงษ์
แม่บ้าน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร