messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายกมล พ่ออามาตย์
ประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0981875861
นายพรศักดิ์ แสนสุภา
รองประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0860589652
นายสราวุธ รักษาพล
เลขานุการสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0819123451
นายเอกพล ตุนา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 1
โทร : 0828725708
นายจอมใจ วงษ์ดวงผา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 2
โทร : 0621793179
นายกมล พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 3
โทร : 0981875861
นายสดใส เมืองสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 4
โทร : 0933950126
นายจีระศักดิ์ รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 5
โทร : 0981823698
นายณัฐกิจ พ่อเพียโคตร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 6
โทร : 0621769389
นายฤทธิ์ พ่อโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0856427185
นายอนุวัฒน์ พ่อศรียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0950859501
นายโสภา พรหมวิชัย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0872198227
นางพรรณนิภา วงศ์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0903370524
นายพรศักดิ์ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0860589652
นางวัชรา วงษ์สาธิต
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0910575349
นายบุญทัย พรหมอินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0878566170
นายทวี สูงสุมาลย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0802303692
นางบุญเพ็ง เมืองสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0611385366
นายสราวุธ รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0819123451