messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวอแสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนดู่-โคกสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านโพนดู่ ตำบลพุ่มแก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทีมีฟอส 1%) แบบบรรจุซอง 50 กรัม จำนวน 13,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จำนวน 1,873 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทีมีฟอส 1%) แบบบรรจุซอง 50 กรัม จำนวน 13,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 10 ขนาด 4.00 x 2.50 ยาว 5.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน บจ 9322 นพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-002 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน บจ 9322 นพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-002 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน บจ 9322 นพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-002 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อแว่นตา ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 551 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถนนสาย พุ่มแก ? อ่างลาดเม็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนสายบ้านนางเลิศ - บ้านขอนกองกว้าง 5.00 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายซอยนายบุญเลิศ พรหมลีด้วง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายทางรอบหนองกุงป่าช้าสาธารณะ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ถนนสายข้างบ้านนางทิน วงค์ชาชม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 9,660 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 2,190 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 7 ทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-3 สายบ้านพุ่มแก - บ้านโพนดู่ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 11 ถนนซอยเข้าบ้านนายอุโต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 4 ซอยหน้าบ้านนายยุทธศิลป์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถนนสายบ้านนายวีระพงษ์ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตางรางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 10 ทางเข้าบ้านหนองกุง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 14 ทางเข้าโรงเรียนธรรมมากร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 แยกหน้าบ้านนายตรง - หน้าวัดโพธิ์ชัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร(รวมปีกจุดเชื่อมทางแยก พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ถนนสายหน้าบ้านนางหวานตา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร(รวมปีกจุดเชื่อมทางแยก พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอยเข้าบ้านนายสุวิทย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 6,762 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1,533 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหนองผักปอด หมู่ที่ 4 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,496 ตารางเมตร ลึก 2.50 เมตร ปริมาณดินขุด 6,428 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายเกลี่ยตกแต่งเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ (รอบองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก) หมู่ที่ 12 จำนวน 30 ชุด พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ ถนนสายบ้านโพดดู่ - บ้านโคกสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 จำนวน 13 ชุด พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ ถนนสายโพนแพง - บ้านตับเต่า หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 15 จำนวน 22 ชุด พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 บ้านพุ่มแก-หมู่ที่ 3 บ้านโพนดู่ จำนวน 10 ชุด พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 6,440 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1,460 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ถนนบ้านตับเต่า-บ้านขอนขว้าง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างจ้างเหมาถอดถอดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง (420-51-0003) และย้ายเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง (420-53-0010) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พ.ศ.2567 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถนนบ้านโนนจันทร์-บ้านนายาง หมู่ที่ 12 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 7,084 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 1,606 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4240 นพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 จำนวน 368 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างจัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง เลขครุภัณฑ์เลขที่ 001-61-0003 ยี่ห้อ NISSAN NAVARA หมายเลขทะเบียน กง 9824 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขครุภัณฑ์เลขที่ 006-54-0001 ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 80-6991 นพ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
1 - 50 (ทั้งหมด 398 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8